หลักสูตรอบรม กิจกรรม 5 ส. เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุง (5S for productivity and improvement)

หลักการและเหตุผล

5 เป็นเทคนิคที่ทุกคนสามารถเข้าใจแนวทางการปฏิบัติได้ง่าย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อมการทำงานที่มีคุณภาพ เป็นระบบการทำงานที่เป็น Visual Control โดย 5 เป็นพื้นการบริหาร ด้านการเพิ่มผลผลิตและจัดการองค์กร พื้นฐานการจัดการด้านการคุณภาพ การควบคุมต้นทุน ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมถึงขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจต่อสมาชิกในองค์กรผู้ทำ 5 ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติ เป็นกลุ่มพื้นที่ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนเรื่องการทำงานเป็นทีม สมาชิกในพื้นที่ได้ร่วมกันวางแผนและลงมือปรับปรุงพื้นที่ ปฏิบัติงานของตนเอง เห็นผลที่เป็นรูปธรรม พื้นที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบมากขึ้น ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาของหรือเอกสาร การปรับปรุงที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มองเห็นได้และเป็นรูปธรรม ส่งเสริมการสร้างนิสัย และการมีวินัยในหน่วยงาน การปฏิบัติกิจกรรม 5 อย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันจะเสริมสร้างลักษณะนิสัยและความเป็น ระเบียบ วินัยให้แก่ผู้ปฏิบัติกิจกรรม สิ่งของในที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ทำให้การทำงาน มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเรียนรู้ เข้าใจ ต่อกระบวนการทำกิจกรรม 5
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของ 5 ต่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ 5 ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร จัดการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ