หลักสูตรอบรม การจัดการความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Knowledge management)

จัดการความรู้ได้ชนะ จัดการความไม่รู้ได้เป็นเลิศ

เป็นกิจกรรมที่ออกแบบเนื้อหา ให้มีลักษณะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ระหว่างผลลัพธ์และความคาดหวังของตัวองค์ความรู้ เป็นการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน Interactive Learning ระหว่างทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ความรู้ / ประเภทของความรู้

ฝึกปฏิบัติการสื่อสารองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการรับรู้และสานพลังเครือข่ายในองค์กร และการประเมินความคาดหวัง อีกทั้งการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมรวมถึงภาพลักษณ์ของงองค์กร เป็นการต่อยอดองค์ความรู้สู่สังคม

กลุ่มเป้าหมาย

เป็นผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติการ ที่มีทักษะการปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญและปรารถนาจะสกัดองค์ความรู้ออกมาในรูปแบบที่สามารถจับต้องได้ ด้วยช่องทางการสื่อสารชนิดต่าง ๆ

ความมุ่งหวัง ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายใหม่ๆ

มีข้อมูลที่แม่นยำในการตัดสินใจอิงฐานประสบการณ์ที่เชื่อถือได้ ยกระดับองค์กรแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งความเป็นเลิศทางความคิด มีวิสัยทัศน์และได้เปรียบคู่แข่งขัน ด้วยการวิเคราะห์ทุนศักยภาพของตนเอง และวิเคราะห์คู่แข่งในระดับเดียวกัน “เกิดผู้นำทางธรรมชาติ เกิดปราชญ์ผู้รู้ในองค์กร”

สิ่งที่องค์กรจะได้

สะท้อนบทเรียนและผลลัพธ์ และให้ข้อเสนอแนะจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ