หลักสูตรอบรม การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย Kaizen ( Kaizen : Continuous improvement )

หลักการและเหตุผล

การปรับปรุงสมัยเก่า มักจะเน้นแต่การปรับปรุงใหญ่ๆ ที่ต้องลงทุนเป็นหลัก หรือต้องผ่านงานวิจัยและพัฒนา (R&D: Research & Development) เช่น ใช้เทคโนโลยีใหม่เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ กระบวนการแบบใหม่ ซึ่งการปรับปรุงลักษณะนี้ก็คือ “Innovation” หรือนวัตกรรมและมักเป็นภารกิจของระดับบริหารหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะส่วนพนักงานทั่วไปก็เป็นเพียงผู้ที่คอยรักษาสภาพให้เป็นไปตามที่หัวหน้ากำหนดไว้ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการปรับปรุงมากนัก ซึ่งแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่เน้นการปรับตัวแบบการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์กร กลยุทธ์แบบลดต้นทุนเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจมากกว่าแนวคิดของ Kaizen จึงเข้ามาเสริมจุดอ่อนที่เกิดขึ้นตรงนี้ คือ เป็นการปรับปรุงเพื่อการรักษาสภาพและปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อย ผสมผสานไปกับ โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดย “Kaizen” เป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่น แปลว่า การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเทคนิควิธีในการปรับปรุงงานโดยมุ่งเน้นที่จะลดขั้นตอนในการทำงานลง เพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้นและมุ่งปรับปรุงในทุกๆ ด้านขององค์กรเพื่อยกระดับชีวิตการทำงานของผู้ปฏิบัติงานให้สูงขึ้นตลอดเวลา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเรียนรู้ เข้าใจ ต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วย KAIZEN
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของ KAIZEN ต่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ KAIZEN ไปประยุกต์ใช้ในการการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง