หลักสูตรอบรม การทำการตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างยอดขายแบบก้าวกระโดด (Online marketing for growth sale)

หลักการและเหตุผล

ในโลกแห่งโลกาภิวัฒน์ ยุคแห่งดิจิตอล อินเตอร์เนต ออนไลน์ ทุกสิ่งอย่างที่คุณต้องการในโลกใบนี้ สามารถค้นหาเลือกสรรได้ทางอินเตอร์เนต ปัจจุบันหน้าร้านเพื่อโชว์ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่าง ๆ อยู่บนออนไลน์หรือโลกแห่งการตลาดแบบออนไลน์ โดยปัจจุบันบริษัทชั้นนำหรือผู้ประกอบการ SME รายใหม่ ต่างให้ความสำคัญในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดด้าน Digital Marketing มากยิ่งขึ้น เพราะวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันอยู่กับการออนไลน์ ดังนั้นช่องทาง (Channel) ที่จะเชื่อมโยงเข้าหากันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค การตลาดแบบออนไลน์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคที่ทำให้ประสบความสำเร็จต่อธุรกิจของคุณ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสร้างความประสบความสำเร็จด้าน Digital Marketing  กับองค์กร/บริษัทชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างยอดขายแบบก้าวกระโดด (Online marketing for growth sale)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเรียนรู้ เข้าใจ หลักการ การตลาดออนไลน์แบบ Digital Marketing
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับ สร้างกลยุทธ์ด้าน Digital Marketing เพื่อสร้างยอดขายแบบก้าวกระโดด (Online marketing for growth sale)

 

โดย อาจารย์ ปัณณทัต นาพูนผล (ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing)