หลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการนำเสนองานในที่สาธารณะ (Public presentation)

หลักการและเหตุผล

คนที่เกิดมาพร้อมกับรูปร่างหน้าตาที่หล่อและสวยถือว่าเป็นความโชคดีที่ธรรมชาติมอบให้ในเบื้องต้น ในการที่จะสร้างความประทับใจเบื้องต้นในการทำความรู้จักกัน เป็นเบื้องต้นความสำเร็จของชีวิตและการทำงาน แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะบางคนรูปร่างหน้าตาดี แต่อาจจะไม่มีสเน่ห์ในการเข้าสังคม ไม่รู้จักการพูดอย่างไร วางตัวอย่างไร ให้เหมาะ ให้ควร และสร้างความประทับใจแก่ผู้คน หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการนำเสนองานในที่สาธารณะ (Public presentation) จึงเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม และพฒนา บุคลิกภาพ และความเชื่อมั่นให้สามารถนำเสนอในที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการเพิ่มสเน่ห์และจุดเด่นในบุคลิกภาพของแต่ละท่านให้ฉายออกมา 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ และฝึกการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการนำเสนองานในที่สาธารณะ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรบทราบเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการนำเสนองานในที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อการนำเสนองานในที่สาธารณะ ได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จ