หลักสูตรอบรม การพัฒนาทักษะหัวหน้างานกับการทำงานเป็นทีม (Supervisory skill for teamwork)

หลักการและเหตุผล

หน้างานหรือ Supervisor ไม่ว่าเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้ง หรือปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอยู่แล้ว หรือแม้แต่พนักงานที่มีศักยภาพที่จะเตรียมตัวขึ้นเป็นหัวหน้างานควรได้รับการอบรมสำหรับการเป็นหัวหน้าที่ดี ซึ่งต้องอาศัยการอบรมบ่มเพาะอย่างเหมาะสมหัวหน้างาน มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานในองค์กร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นพนักงานที่ต้องสื่อสารรับนโยบายจากผู้บริหารและนำมาประสานร่วมงานกับพนักงานระดับปฏิบัติการให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถมาควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการได้ทั้งหมดจึงจำเป็นต้องฝากความคาดหวังไว้กับ Supervisor การเป็นหัวหน้างานเป็นการทำงานที่ให้งานสำเร็จโดยผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชา และการประสานกับแผนกต่าง มากขึ้น ลักษณะการทำงานจะเปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง คือเปลี่ยนจากการทำงานกับงานเป็นการทำงานกับคน ซึ่งมีเงื่อนไข เทคนิคและปัญหามากขึ้นจากเดิมมาก บ่อยครั้งที่พบว่าผู้ที่ทำหน้าที่หัวหน้างานยังคงปฏิบัติงานในเนื้องานที่เคยชินอยู่ ไม่กระจายงาน ไม่ติดตามงาน ไม่สอนงาน เป็นต้น หลักสูตรการพัฒนาทักษะหัวหน้างานกับการทำงานเป็นทีม เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริม ความรู้ ทักษะ และทัศนคติต่อการเป็นหัวหน้างานให้พัฒนาสู่การเป็นหัวหน้างานแบบมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถเรียนรู้ทักษะ ความสามารถในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างานแบบมืออาชีพ
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ